Nonstop support

Revízie POZ-OOPP podľa EN 365.

Revízie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pre práce vo výškach  podľa smernice EN 365.

Ponúkame Vám kontroly a revízie POZ- OOPP pre výškových pracovníkov podľa smernice EN 365. Osobné ochranné prostriedky pre zabezpečenie pri práci vo výškach musia byť pravidelne kontrolované. Cieľom periodickej kontroly je určiť spôsobilosť postrojov, lán, karabín, prilieb, a istiacich prostriedkov pre ďalšie používanie. A kvalifikovaný odhad ich poškodenia, ktoré následne vedie k vyradeniu z ďalšieho bezpečného používania.

Sme odborne spôsobilý pre periodické kontroly značiek, ktoré sú bežne dostupné na Slovensku.

 

Následky pádov z výšky:

·         veľmi často končia vážnymi, alebo smrteľnými úrazmi

·         tieto prípady prešetruje Inšpektorát bezpečnosti práce a ako zamestnávateľ budete musieť dokazovať, že Vami používané prostriedky pre prácu vo výškach boli periodicky kontrolované

Nestranné odborné preverenie:

Vami poverený pracovník nie je spravidla školený na túto činnosť, ani s ňou nemá praktické skúsenosti, v prípade ak sa budete snažiť uplatniť jeho zodpovednosť, bude mať snahu sa vyvinúť a celá ťarcha zodpovednosti zostane na externej organizácii (teda na nás).

 

Legislatívne dôvody:

Okrem toho, že svojim pracovníkom (ktorých práca je pre Vás zdrojom Vášho zisku) Vy sami chcete vytvoriť slušné bezpečné pracovné podmienky, sú dôležité i právne predpisy, ktoré Vás k tomuto zaväzujú. Konkrétne sú to:

·         Nariadenie vlády  č. 392/2006 Z.z o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov stanovuje zamestnávateľovi pravidelné kontroly pracovných prostriedkov oprávnenou osobou.

·         Vyhláška č. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. – stanovuje spôsob používania a periodicitu kontroly 1 x ročne. 

 

V našej spoločnosti Vám ponúkame ročnú revíziu prostriedkov pre práce vo výškach všetkých známych výrobcov.

-          Timus safety, Safe time,

-          Singing Rock, Kask, Grivel, Raveltik,

-          Petzl,

-          Žilmont

-          Delta plus group

-          Froment

-          Capital safety

-          KONG, LANEX,

-          Meander, Meander pro,  KOMBI, TOMBA, PROTEKT,

-          Tractel

-          Alve Slovakia,

-          ANTEC,

-          AustriAlpin,

-          Bacou Dalloz,

-          Beal,

-          Komet, Miller, Troll, Soll,

-          DMM International,

-          Mammut,

-          Mittelmann

-          EuroProtekt,

-          HACA Leitern

-          KOHLBRAT&BUNZ – UT 2000,

         A dalšie 

 

Periodické prehliadky prostriedkov osobného zabezpečenia (POZ) a rebríkov

  •  Periodickú prehliadku vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov.
  •  Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.:

§ 50 odst. 4 –  Prostriedky osobného zabezpečenia (POZ) sa musia pravidelne kontrolovať a skúšať najmenej raz za dva roky, ak osobitné predpisy neurčujú inak. Funkčné skúšky osobného zabezpečenia treba vykonať po každej mimoriadnej udalosti (zachytenie pádu pracovníka, extrémne namáhanie a pod.).

§ 14 odst. 12 –  Vizuálne prehliadky rebríkov sa musia vykonať pri výdaji zo skladu alebo pri prijme do skladu a pred každým použitím. Podľa požiadaviek technických noriem dodávateľ stavebných prác je povinný pravidelne vykonávať skúšky stability a pevnosti rebríkov najmenej raz ročne. Poškodené rebríky a tie ktoré nevyhovujú skúškam, sa nesmú používať.

  •  Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z.:

      § 5 odst. 1 –  Ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho inštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

     § 5 odst. 2 –  Ak sa pracovný prostriedok používa v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú možnosť  vzniku nebezpečenstva, zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na včasné odhalenie a nápravu zhoršeného stavu, je povinný  zabezpečiť vykonanie:

     a) pravidelnej kontroly alebo skúšky pracovného prostriedku oprávnenou osobou,

     b) osobitnej kontroly pracovného prostriedku oprávnenou osobou vždy, ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku pracovného prostriedku, najmä úprava, porucha, havária, pôsobenie prírodného javu alebo dlhšia prestávka v jeho používaní.

     § 5 odst. 3 –  Pri pracovnom prostriedku, u ktorého vykonávanie kontrol a skúšok neustanovujú právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určí rozsah a periodicitu kontroly zamestnávateľ.

     § 5 odst. 4 –  Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly po dobu ustanovenú právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby boli v prípade potreby kedykoľvek dostupné príslušným dozorným orgánom. Ak sa pracovný prostriedok používa mimo pracoviska zamestnávateľa alebo jeho priestoru, musí byť v mieste jeho používania vybavený príslušnými dokladmi o vykonaní poslednej kontroly.

  • STN EN 365 bod 4.4 a 4.7

- Periodické skúšanie musí byť najmenej jedenkrát za dvanásť mesiacov, osobou kompetentnou na periodické skúšanie a presne v súlade s postupmi výrobcu na periodické skúšanie.

 

Súvisiace technické normy

STN EN 362 (83 2620) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Karabíny.             
STN EN 365 (83 2623) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie             
STN EN 1263-1 (73 8113) Záchytné siete. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy
STN EN 1263-2 (73 8113) Záchytné siete. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na umiestnenie záchytných sietí
STN EN 1868 (83 2610) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zoznam ekvivalentných termínov             
STN EN 341+AC+A1 (83 2613) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zlanovacie zariadenia             
STN EN 361 (83 2614) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy             
STN EN 354 (83 2615) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné laná             
STN EN 355 (83 2616) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu
STN EN 358 (83 2617) Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy       STN EN 360 (83 2618) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie zachytávače pádu             
STN EN 353-2 (83 2619) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 2: Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom kotviacom vedení             
STN EN 353-1 (83 2619) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 1: Záchytné zariadenia vedeného typu na pevnom kotviacom vedení             
STN EN 363 (83 2621) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Systémy na zabránenie pádu             
STN EN 364+AC (83 2622) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Skúšobné metódy             
STN EN 365 (83 2623) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie             
STN EN 1891 (83 2627) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nízkoprieťažné laná s jadrom a opletom             
STN EN 1095 (83 2628) Palubný bezpečnostný postroj a bezpečnostné lano na použitie na rekreačnom plavidle. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy     STN EN 795 (83 2629) Ochrana proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia. Požiadavky a skúšanie

 

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.